Dzisiaj jest: 31 maj,2023 roku

Kursy NAUI

 Image

 

 

SCUBA DIVER

Kurs płetwonurkowania Scuba Diver jest podstawowym kursem certyfikacyjnym NAUI typu Scuba. Pokrywa on fundamenty wiedzy i umiejętności potrzebnych do płetwonurkowania. Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwent uznawany jest za kompetentnego do nurkowania w systemie partnerskim na wodach otwartych bez nadzoru do głębokości 18m pod warunkiem, że nurkuje on nie głębiej niż na kursie i w podobnych warunkach. Kurs obejmuje wykłady, zajęcia na basenie, zajęcia na wodach otwartych.

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

ZAJĘCIA BASENOWE: 5-6 sesji

NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: minimum pięć zanurzeń

WIEK: minimum 15 lat;   dla stopnia Junior 12 do 14 lat.

CERTYFIKACJA: nie wymagana jest żadna certyfikacja wstępna.

Zademonstrować należy podstawowy poziom dowolnego stylu:kraul, na boku, żabka, podstawowy na plecach lub żabka na plecach

10 minut utrzymywania się na powierzchni

Przepłynąć 15m na jednym oddechu

 

 

ADVANCED SCUBA DIVER

 

Kurs stanowi kontynuację szkolenia dla certyfikowanych płetwonurków. Zaprojektowany jest tak, aby w przyjemny sposób i pod stałym nadzorem Instruktora zapewnić kursantom nowe doświadczenia nurkowe. Prowadzony jest wyłącznie na wodach otwartych. Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci dostają certyfikat weryfikujący ich kompetencje do nurkowania bez nadzoru w warunkach przybliżonych do kursowych.

 

Kurs ten poleca się nurkom, którzy:

pragną uzyskać dodatkowe szkolenie;

zmienili obszar nurkowania i potrzebują przeszkolenia w nowych warunkach miejscowych;

nie posiadają a chcieliby zdobyć certyfikację NAUI;

pragną zdobyć doświadczenie w różnorodnych aktywnościach nurkowych;

 

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

WIEK: minimum 15 lat;   dla stopnia Junior 12 do 14 lat.

CERTYFIKACJA: wymagana jest certyfikacja nurka stopnia PODSTAWOWEGO.

Kurs składa się z wykładów i sześciu nurkowań w wodach otwartych.

 

NURKOWANIA OBOWIĄZKOWE:

Nawigacja;

Nurkowanie nocne lub z ograniczoną widocznością;

Nurkowanie głębokie (maksymalnie do 40m)

 

NURKOWANIA DO WYBORU:

Poszukiwanie i wydobycie;

Nurkowanie z lodzi;

Polowanie i zbieranie;

Rekonesans i sporządzanie podwodnych map;

Nurkowanie na wrakach bez penetracji;

Podwodny przyrodnik;

Nurkowanie w prądach;

Nurkowanie na wysokościach;

Nurkowanie w wodach słonych (na obszarach gdzie większość nurkowań odbywa się w wodach słodkich);

Nurkowanie w wodach słodkich (na obszarach gdzie większość nurkowań odbywa się w wodach słonych);

Nurkowanie fotograficzne lub filmowe;

Używanie komputerow nurkowych;

 

 

RESCUE DIVER

 

Kurs ten obejmuje opanowanie umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do zarządzania ryzykiem, efektywnego postępowania w nagłych wypadkach oraz rozwiązywania problemów w wodzie.

Omawiane są: asysta, transport, udzielanie pomocy na powierzchni oraz ratowanie i wydobywanie zarówno płetwonurków jak i nurków bezdechowych z głębokości metodą z wykorzystaniem łodzi jak i bezpośrednio na brzeg. Kurs spełnia wymagania wstępne certyfikowanych zajęć ratowniczych dla: Instruktorów Nurkowania Bezdechowego, Asystentów Instruktora, Dive Masterów oraz Instruktorów. Uwaga: kurs pierwszej pomocy dla dorosłych CPR (ok. cztery godziny) spełnia wymagania wstępne do otrzymania certyfikatu Płetwonurka Ratownika. Natomiast do otrzymania certyfikacji Lidera dodatkowo wymaga się ukończenia kursu pierwszej pomocy, gdzie opanowane zostanie udzielanie pierwszej pomocy z udziałem dwóch osób oraz użycie urządzeń bariery biologicznej takiej jak na przykład maska typu Pocket Mask®.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

Szkolenie i doświadczenie równoważne z kursem NAUI Scuba Diver.

Jeżeli szkolenie udzielania pierwszej pomocy i CPR nie stanowią części oferowanego kursu, należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o ich ukończeniu.

Wody otwarte: Przynajmniej jedne zajęcia muszą zostać wykonane na wodach otwartych. Sesja na wodach otwartych musi obejmować ćwiczenia ratowania zarówno płetwonurków jak i nurków bezdechowych.

 

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

Na powierzchni: rozpoznać problem oraz odpowiednio udzielić pomocy płetwonurkowi w pełnym sprzęcie lub nurkowi bezdechowemu symulującym poniższe problemy:

Skurcz mięśnia, gwałtowne płytkie oddychanie, przemęczenie, objawy przed napadem paniki oraz trudności z oddychaniem (wywołane zbyt ciasną pianką, zimną wodą, itp.).

Z pomocą asystenta, wyciągnąć nurka symulującego zanik oddechu oraz utratę przytomności z wody na krawędź brzegu, na łódź lub platformę

 

 

DOŚWIADCZONY NUREK

 

Doświadczeni nurkowie nie posiadający odpowiedniej licencji mogą dzięki temu kursowi zdobyć certyfikat NAUI weryfikujący ich poziom umiejętności i doświadczenie nurkowie. Mogą oni posiadać doświadczenie wojskowe, komercyjne lub naukowe lub nie posiadać żadnego formalnego szkolenia. Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci dostaną certyfikat NAUI “Doświadczony płetwonurek” równoważny ze stopniem Scuba Diver.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek nurkowania na wodach otwartych, instruktor sprawdzi czy dany nurek posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę potrzebną do zminimalizowania zagrożeń związanych z nurkowaniem. 

Nurkowania na wodach otwartych: kandydat powinien wziąć udział w części zajęć na wodach otwartych kursu Scuba Diver (pięć zanurzeń)
lub
Jeżeli warunki lub czas na to nie pozwalają powinien odbyć następującą zalecaną część zajęć:

Sprawdzian umiejętności skin i scuba wymaganych na kursie Scuba Diver w basenie lub na wodach basenopodobnych.

Minimum dwa zanurzenia na wodach otwartych wykonując wszystkie ćwiczenia wymagane na kursie Scuba Diver .

Wszystkie zajęcia nurkowe rejestrowane są w logbooku i zweryfikowane podpisem Instruktora.

 

 

 

 

MASTER SCUBA DIVER

 

Kurs Master Scuba Diver jest zaprojektowany dla nurków, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę nurkową. Nacisk kładziony jest na udział studenta w zajęciach oraz, po zakończeniu wykładów i dyskusji, na praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy na wodach otwartych. Ukończenie tego kursu jest doskonałym wstępem dla osób pragnących zdobyć certyfikację Lidera NAUI.

 

Niektóre zagadnienia omawiane na kursie stanowią rozwiniecie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytej na wcześniejszych kursach. Omówienie każdego tematu jest poszerzeniem wiedzy i nie pokrywa go w całości. Instruktor sprecyzuje jednak poziom umiejętności niezbędny w każdej, związanej z kursem, aktywności nurkowej. Na przykład podczas ćwiczeń z nawigacji student ma przepłynąć kursem „tam i z powrotem” z błędem punktu końcowego nie większym niż 3 m od startu

Kurs może zostać podzielony i nauczany w formie sesji, gdzie każda z nich będzie zapisywana do logbooku, aż do momentu, gdy wszystkie wymagania kursowe zostaną spełnione.

Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci dostają certyfikat weryfikujący ich kompetencje do nurkowania bez nadzoru w warunkach przybliżonych do kursowych

 

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

WIEK: Minimum 15 lat.

WYMAGANA CERTYFIKACJA: certyfikacja NAUI Advanced Diver lub odpowiednik akceptowany przez NAUI.

SPRZĘT: Studenci zobowiązani są posiadać i dbać o własny sprzęt nurkowy. Do obowiązków instruktora należy sprawdzenie sprzętu na początku zajęć w celu upewnienia się, że działa on poprawnie i jest odpowiedni do potrzeb treningowych.

Instruktor ma obowiązek uważnie sprawdzić i ocenić umiejętności każdego płetwonurka upewniając się, że rozumie aspekty bezpieczeństwa przy nurkowaniu oraz posiada umiejętności wymagane do udziału w zajęciach.

 

ZASADY KURSU:

GODZINY: szacowana liczba godzin akademickich wynosi 23. Obejmuje ona sesje w klasie, dyskusje na miejscu nurkowania oraz briefingi i debriefingi

NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: wymagane jest minimum osiem zanurzeń na wodach otwartych.

NURKOWANIA GŁĘBOKIE Żadne nurkowania treningowe nie mogą odbyć się na głębokości przekraczającej 40m.

NURKOWANIA OBOWIAZKOWE:

Procedury awaryjne i ratownicze;

Głębokie/symulowane nurkowanie dekompresyjne;

Nurkowanie nocne lub z ograniczoną widocznością;

Nawigacja podwodna

Poszukiwanie i wydobycie –

NURKOWANIA DO WYBORU:

Nurkowanie bezdechowe;

Powtórzenie podstawowych umiejętności Scuba;

Nauka o środowisku;

Zużycie powietrza (praktyczne zastosowanie);

Nurkowanie z lodzi;

Nurkowanie z brzegu;

Polowanie i zbieranie;

Specjalne zainteresowania

 

 

 

DIVEMASTER

 

Uprawnienia Divemaster NAUI są najwyższymi uprawnieniami NAUI z wyjątkiem Instruktora. Program jest zaprojektowany na trenowanie doświadczonych i wykształconych nurków do organizowania i prowadzenia przyjemnych nurkowań na otwartych wodach dla nurków posiadających uprawnienia.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

Divemaster NAUI o aktywnym statusie ma kwalifikacje do organizowania i prowadzenia nurkowań dla nurków posiadających uprawnienia, jeżeli działania nurkowe i rejon nurkowania w przybliżeniu odpowiada temu, w których Divemaster był trenowany. Dodatkowy trening, wiedza lub doświadczenie jest wymagane dla Divemasterów, którzy chcieliby organizować wysoce specjalizowane działania takie jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem lub inne nurkowania techniczne lub poznać nowe rejony

Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia Nurkowań Stażowych NAUI (takich jak Nurek Międzynarodowy) i poświadczania odpowiednimi dokumentami i materiałami NAUI

Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do asystowania Aktywnemu Instruktorowi w kursach nurkowych

Jeżeli wszystkie inne wymogi są spełnione Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC).

 

( Wcześniej zaleca się uczestniczenie w Programie Przygotowawczym Instruktorów NAUI i posiadanie uprawnień Instruktora Asystenta NAUI)

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU:

  Ogólnie. Spełniać wymagania wszystkich kursów liderskich.

  Materiały. Skontaktuj się z Departamentem Szkolenia NAUI dla uzyskania aktualnych wymagań.

  Uprawnienia nurkowe. Sugerowany minimalny poziom uprawnień to Instruktor Asystent NAUI. Kandydaci nie posiadający tych uprawnień mogą być przyjęci na szkolenie tylko, gdy spełniają następujące wymagania:

 

UPRAWNIENIA

Jako Divemaster NAUI i Nurek Ratownik NAUI lub ich odpowiedniki. Nurkowie z dokumentami potwierdzającymi ekwiwalentne doświadczenie i wyszkolenie mogą być zapisani pod warunkiem, że zdadzą egzamin pisemny Mistrza Nurkowego i Nurka Ratownika NAUI uzyskując przynajmniej 75% punktów za każdy.

Doświadczenie. Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie nurkowe w ilości przynajmniej 25 zarejestrowanych nurkowań na otwartych wodach. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i działań.

Umiejętności wodne. Umiejętności równoważne umiejętnością Instruktora Asystenta NAUI. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze uprawnień Instruktora Asystenta powinny być ocenione umiejętności ze Standardów Instruktora Asystenta.

 

 

 

SKIN DIVING INSTRUCTOR

 

Jest to kurs poziomu Liderów mających uprawnienia do szkolenia, kwalifikowania i certyfikacji w zakresie nurkowania na zatrzymanym oddechu. Kurs ten przygotowuje Liderów NAUI do pracy indywidualnej oraz dla szkół, zgrupowań, ośrodków sportowych i podobnych instytucji w celu prowadzenia efektywnych szkoleń w zakresie przyjemnego i bezpiecznego uprawiania nurkowania z zatrzymanym oddechem.

 

UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW:

Instruktor Skin Diving NAUI o aktywnym statusie może samodzielnie nauczać nurkowania bezdechowego oraz kursów specjalistycznych zaprojektowanych dla nurków bezdechowych i upoważniać NAUI do wystawiania certyfikatów ukończenia.

 Instruktor Skin Diving NAUI o aktywnym statusie może —pod nadzorem instruktora NAUI — być asystentem na kursach nurkowania pod warunkiem posiadania certyfikatu nurkowego.

Instruktor Skin Diving NAUI o aktywnym statusie może samodzielnie szkolić i dokonywać ewaluacji umiejętności pływackich oraz nauczać części bezdechowej kursu nurkowego NAUI.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

Ogólne: Spełnić należy wszystkie wymagania odnoszące się do kursów Liderów.  Materiały: Należy skontaktować się z Departamentem Szkoleniowym NAUI w celu zweryfikowania aktualnych wymagań.

Certyfikacja nurkowa: Certyfikat Nurka lub Nurka Bezdechowego wydany przez NAUI lub organizację uznaną przez NAUI oraz minimum 25 zalogowanych zanurzeń bezdechowych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i głębokościach.

Wymagania pływackie :

- bez sprzętu- 

Przepłynąć pod wodą na jednym wydechu bez odepchnięcia dystans 23 metrów;

Przepłynąć dowolnym stylem odległość 411 metrów w czasie maksimum dziesięciu minut; następnie dodatkowo przepłynąć 23m dwoma stylami odpoczynkowymi.

Unosić się na powierzchni przez 20 minut.

Wydobyć z głębokości przynajmniej 2.4 metra przedmiot o wadze minimum 4.5 kg; 

Przeholować na odległość 46m osobę podobnej budowy;

Umiejętności skin diving:

-sprzęt ABC (maska, płetwy i rurka) -

Bez odpoczynku przepłynąć 823 metry w przeciągu maximum 18 minut.

Na powierzchni, zdjąć i ponownie założyć maskę, płetwy i rurkę.

Przepłynąć pod wodą dystans 46m na nie więcej niż trzech wdechach. Podczas jednego zanurzenia wydobyć z głębokości 2.4m kilka małych przedmiotów.

Przetransportować, po powierzchni, na odległość 91 metrów nurka podobnej budowy w czasie maksimum 4 minuty;

Wykonać „bezdechowe zrzucenie i wydobycie:"

 

 

ASYSTENT INSTRUKTORA

 

Kategoria Asystenta Instruktora NAUI jest uprawnieniem na poziomie liderskim NAUI. Program jest zaprojektowany tak, aby wprowadzić Studentów w podstawy instruktażu nurkowego. Sprawdza on również podstawowe umiejętności wodne kandydatów wymagane, aby być sprawnym asystentem. Certyfikat uprawnia nurków do asystowania instruktorom NAUI o aktywnym statusie w prowadzeniu treningu nurkowego. Certyfikat Asystenta Instruktora NAUI jest krokiem zalecanym w osiąganiu uprawnień Instruktora.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

Asystent Instruktora NAUI posiada kwalifikacje do asystowania Instruktorom NAUI o aktywnym statusie w kursach nauczających nurkowania z akwalungiem i bezdechowego pod warunkiem, że działania i lokalizacja w przybliżeniu odpowiada tym, w których odbywało się szkolenie. Dodatkowe doświadczenie i trening można zdobyć przez asystowanie w wysoce specjalizowanych działaniach treningowych takich jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem oraz innych kursach nurkowania technicznego.

Asystent Instruktora NAUI może być wliczany w proporcje uczniów do instruktorów.

Po asystowaniu Instruktorowi NAUI o aktywnym statusie przy przynajmniej jednym pełnym Kursie Nurkowania NAUI, Asystent Instruktora zdobywa kwalifikacje, jeżeli wszystkie inne wymagania wstępne są spełnione, do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC). (Zalecane jest wcześniejsze uczestnictwo w Programie Przygotowawczym Instruktorów NAUI i zdobycie uprawnień Mistrza Nurkowego - Master Scuba Diver NAUI).

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW NA KURS:

Uprawnienia Nurkowe. Uprawnienia Master Scuba Diver Mistrza Nurkowego NAUI oraz Nurka Ratownika NAUI lub odpowiedniki. Nurkowie z zaświadczeniami potwierdzającymi ekwiwalentne doświadczenie i wyszkolenie mogą być zapisani na kurs pod warunkiem, że zdadzą pisemny egzamin Master Scuba Diver i Nurka Ratownika NAUI uzyskując ocenę przynajmniej 75% na każdym.

Doświadczenie. Posiadać przynajmniej 20 zarejestrowanych nurkowań na otwartych wodach z akwalungiem. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i aktywności.

 

ZASADY KURSU

Godziny: teoretyczne – około 13

w wodzie – wymaganych jest 7 godzin.

Nurkowania na wodach otwartych. Wymagane jest przynajmniej jedno nurkowanie na wodach otwartych.

 

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

Umiejętności pływackie (wody ograniczone) – bez użycia sprzętu należy zademonstrować umiejętność:

przepłynięcia pod wodą 23 metrów na jednym oddechu; bez skoku ani odpychania się.

przepłynięcia 411m bez zatrzymywania, stylem dowolnym, w ciągu 10 minut a następnie przepłynąć dodatkowe 23 metry stosując styl odpoczynkowy.

transportowania innej osoby podobnych rozmiarów na odległość 46 metrów.

utrzymywania się na powierzchni wody przez 20 minut (kroczenie w wodzie, unoszenie się itp.)

 

Umiejętności nurkowania na bezdechu. (wody ograniczone i otwarte) – Należy wykonywać mając ubrane przynajmniej górę od mokrego skafandra, pas balastowy wyregulowany do odpowiedniej wyporności, maskę, płetwy i fajkę.

przepłynąć z fajką 823 metry, bez zatrzymywania, w ciągu 18 minut.

wykonać porzucenie i wydobycie na bezdechu (zobacz „Szczegóły Wybranych.

 

Umiejętności nurkowania z akwalungiem. (wody ograniczone) – Należy wykonywać mając nałożony akwalung i kompensator BC poza minimalnym strojem do nurkowania na bezdechu:

wykonać Transport Ratowniczy z Akwalungiem.

oddychanie partnerskie (bez użycia dodatkowego źródła powietrza) z innym nurkiem podczas płynięcia poziomego pod wodą przez cztery minuty. Każdy partner (na zmianę) musi być bez maski i jako dawca powietrza przez dwie minuty podczas płynięcia. Nurkowie nie mogą wynurzać się podczas całego ćwiczenia.

wykonać porzucenie i wydobycie z akwalungiem.

 

Umiejętności nurkowania z akwalungiem (wody otwarte) – Będąc ubranym w sprzęt odpowiedni do rejonu nurek musi zademonstrować umiejętność wykonania następujących czynności:

sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem u siebie i u partnera.

usunięcie i ponowne nałożenie pasa balastowego na powierzchni.

użycie kompensatora BC, obciążników i oddechu do utrzymywania odpowiedniej pływalności.

wykonanie zrelaksowanego, kontrolowanego wynurzenia awaryjnego przez wypłynięcie z głębokości przynajmniej 4.6 metra na wodach otwartych.

 

Umiejętności asystenckie (wody otwarte) – Mając nałożony pełny akwalung odpowiedni do rejonu nurkowania pokazać zdolność wykonania następujących czynności:

sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem dla nurków symulujących uczniów początkujących.

umieszczenie i odzyskanie flagi, pływaka i liny do wynurzania w rejonie nurkowania dla użycia w nurkowaniu kwalifikacyjnym.

eskortowanie nurka symulującego nurka początkującego na wycieczce podwodnej ze sprawdzeniem pływalności w trakcie płynięcia.

eskortowanie nurka symulującego nurka początkującego z miejsca nurkowego do brzegu lub łodzi z zapewnieniem odpowiedniego poziomu opieki.

eskortowanie dwu nurków symulujących nurków początkujących na wycieczce podwodnej z zapewnieniem prawidłowej pozycji i kontroli pływalności.

asystowanie nurka na otwartych wodach symulującego: panikę, skurcze i trudności z oddychaniem.

pełna akcja ratunkowa zanurzonego nurka z akwalungiem symulującego brak oddechu i utratę świadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUREK NITROXOWY - NITROX DIVER

 

W trakcie kursu nurek zdobędzie wiedzę i informacje potrzebne do bezpiecznego używania powietrza wzbogaconego tlenem – EANx. Kurs nauczać można jako osobny kurs specjalistyczny, gdy kursantami są certyfikowanymi nurkami lub jako dodatkowy trening poszerzający umiejętności w trakcie innego certyfikowanego kursu NAUI, np. NUREK NAUI - SCUBA DIVER.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTOW:

Po ukończeniu kursu absolwentów uważa się za posiadających umiejętności i kompetencje niezbędne do bezpiecznego używania EANx-u (do maksymalnego poziomu EAN40) podczas zanurzeń na wodach otwartych bez bezpośredniego nadzoru na głębokościach zbliżonych do osiągniętych w trakcie kursu.

 

ZASADY KURSU:

Zanurzenia nie mogą przekroczyć głębokości 40msw lub 1.4atm z 1.6atm PO2, na wypadek sytuacji wyjątkowej.

Żadne zaplanowane zanurzenie nie powinno wymagać przystanków dekompresyjnych.

Kurs ten może być nauczany jako Program Uznania NAUI (NAUI Recognition Program), jeżeli odbędzie się bez nurkowań.

Ukończenie Programu Uznania może zostać podniesione do stopnia certyfikowanego Nurka EANx jeżeli, pod nadzorem Instruktora NAUI EANx, zostaną wykonane wszystkie wymagane nurkowania.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

W celu otrzymania certyfikacji Nurka EANx, należy zaplanować i bezpiecznie wykonać minimum dwa zanurzenia z użyciem EANx-u, z których minimum jedno musi być nurkowaniem powtórzeniowym. Kursant musi sam zanalizować własną mieszankę oddechową.

 

WYMAGANIA AKADEMICKIE:

Omówić należy następujące zagadnienia: historia nitroxu jako gazu do oddychania, prawo Daltona dotyczące ciśnienia cząstkowego, fizjologię tlenu i azotu, limity dotyczące głębokości; zalety, przewagi oraz ryzyka związane z nitroxem, toksyczność tlenową, zagrożenia i środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z tlenem, pojecie równoważnej głębokości powietrznej, użycie EANx-u z tablicami: powietrznymi, tablicami EANx, RGBM lub osobistym komputerem nurkowym, odpowiednie planowanie nurkowania, powszechnie stosowane procedury dotyczące mieszania gazów oraz procedury analizowania gazów.

 

NURKOWANIA GŁEBOKIE - DEEP DIVER

 

W trakcie kursu nurek zdobędzie wiedze i umiejętności potrzebne do planowania oraz wykonywania głębokich zanurzeń, minimalizując zagrożenia oraz unikając potrzeby przeprowadzenia fazy dekompresyjnej. Poprzez nurkowanie głębokie rozumie się zanurzenia na głębokości miedzy 18 a 40 metrów. Po kursie uzyskuje sie uprawnienia do nurkowań do maksymalnej głębokości 40m.

PROGRAM KURSU:

Podczas kursu omawia się:

cel, problemy, zagrożenia, planowanie, przygotowanie, sprzęt (dodatki i modyfikacje), zapasy powietrza, kadrę, techniki, zarządzanie gazem, procedury awaryjne (włącznie z lokalizacją oraz transportem do komór hiperbarycznych) oraz limity głębokościowe nurkowania rekreacyjnego.

Przy omawianiu procedur dekompresyjnych szczegółowo tłumaczy się narkozę azotową oraz chorobę dekompresyjna (definicja, przyczyny, symptomy, objawy, pierwsza pomoc oraz zapobieganie), historię dekompresji, pojęcia, użycie komputerów nurkowych, problemy, zasady oraz techniki z nimi związane.

Omawia się także użycie tablic nurkowań powtórzeniowych, kart nurkowań, rozwiązywanie problemów, oraz planowania nurkowań oraz dodatkowo nurkowanie na wysokościach, latanie po nurkowaniu, dostęp do komory hiperbarycznej oraz wszelkie krótko i długo terminowe niebezpieczeństwa związane z głębokim nurkowaniem.

 

 

 
Klub wypraw nurkowych, Nurkowanie Kraków, Bochnia, Tychy, Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Nowy Sacz, Oswiecim, Tarnow. Turystyka nurkowa - Organizujemy safari nurkowe, Egipt Chorwacja, inne kraje. Kursy nurkowania, szkolenia nurkowe, CMAS, IANTD, PADI, Wypożyczalnia sprzętu nurkowego, nabijanie butli nurkowych. Nurkowania na Zakrzówku, nurkowania w Jaworznie, nurkowanie na koparkach. Tanie nurkowanie. Safari w Egipcie. Wraki północne. Nurkowanie Egipt.